top of page

MIZAJOU KOMITE

Komite ki sèvi ou...

 

Asosyasyon Sivik Belmont Lake travay di pou asire ke vwa ou tande konsènan tout aspè nan kominote w la. Pou sa, nou gen komite ki travay sou kesyon espesifik ki konsène yo.

ANTELIFIKASYON/SÈVIS KOMINOTE
KAPTENEN BLOK

EDIKASYON/BUS DEtid
ANVIWÒNMAN

LEKTE FON
OSPITALITE/AKKEYI

MANM
AKSYON POLITIK

SEKIRITE PIBLIK/DWA MOUN

KANPE AK VINI 

Tonbe
2022

Ou ka peye kotizasyon manm ou kounye a lè l sèvi avèk  Tab Manm nou an.

Tonbe
2022

Memoryal vivan

Mache brik

Tonbe
2022

Mizajou sou Aktivite Sivik 

Anbelisman/KominoteSèvis te travay avèk Vil Babilòn lan pou kenbe zòn nan katye nou an clean ki gen ladan siy antre nou an nan Belmont ak Essex, twotwa adjasan a, Triyang lan nan Mount Ave. ak Bird Sanctuary nan Lakeway Drive. Pandan plizyè ane, Anviwònman an Komitete rann politisyen lokal nou yo responsabEgouak laNasyonal Kadriyaj

 

Komite Edikasyon/Bosdetid te òganize Sipèentandan, Konsèy Administrasyon ak Direktè Lekòl North Babylon nou an pou kenbe nou okouran sou elèv yo, anplwaye, bidjè ak objektif Distri a. Nou tou kominike ak sèvi nan ekip North Babylon School District Equity.

34055 (1).jpeg

Felisitasyon pou moun ki resevwa Bousdetid 2020 nou yo Alyanna Felix ak Kayla Boucher!

NouKomite Aksyon Politikte travay pou enfliyanse politik ak desizyon ofisyèl lokal eli nou yo. Nou patisipe nan reyinyon yo e nou òganize yo nan reyinyon jeneral manm nou yo. Politisyen sa yo enkli, Konsèy, Lejislatè, Manm Asanble, Senatè, Manm Kongrè a ak Sipèvizè. Asosyasyon Sivik nou an se yonki pa patizangwoup ki ankouraje manm nou yo vote epi rete enfòme sou tout pwoblèm. Pou nou tout enpòtanSekirite Piblik ak Dwa Moun,Ofisye Lapolis ki soti nan 1ye Precinct rapòte aktivite yo nan reyinyon chak mwa nou yo. Nou patisipe nan evènman kominotè yo tou epi travay ansanm pou asire trafik rete kontwole, krim rete desann ak kalite lavi rete wo. 

Mizik
bottom of page