top of page

Biwo Prezidan an

steward_travis.JPG

Bonjou vwazen, 

 

Sa a se yon mesaj ki soti nan Belmont Lake Civic Association, Inc. (BLCA). Yon asosyasyon sivik se "yon òganizasyon ki gen objektif ofisyèl se amelyore katye yo atravè travay volontè." Asosyasyon katye w la te etabli pa volontè an 1959.

 

Pandan n ap prepare pou sezon pi cho yo, BLCA ankouraje w fè yon plan pou kenbe pwopriyete w la. BLCA pran angajman pou l kenbe w an sekirite, prezève valè pwopriyete w, epi asire w kominote w la pwòp ak bèl pou jenerasyon k ap vini yo. Pou reyalize objektif sa a, nou bezwen ou kenbe zèb ou koupe, touf raje, ak fatra pwopriyete w la gratis. Si ou te tonbe nan moman difisil, gen resous lokal ki disponib pou ede w ak antretyen pwopriyete ak reparasyon, tanpri kontakte nou.

 

Gen apeprè 1,200 kay nan katye w la. BLCA a gen 101 manm nan kay la. Pou reyalize objektif ou ak volonte w pou lavi w nan katye sa a, nou bezwen tande w, nou bezwen w patisipe, epi nou bezwen sipò w lè w vin manm asosyasyon sivik la. Pou ankouraje maksimòm patisipasyon katye a kotizasyon manm nan kay la se $25. 

 

Si chak fanmi envesti $25 katye nou an ta gen yon bidjè fonksyònman anyèl $30,000 pou abòde bezwen kominote nou an ki gen ladan men pa sèlman bous detid pou elèv yo, ede vwazen nou yo ki nan bezwen yo, epi anbeli katye a nan plante pye bwa, ak flè.

 

Si w gen nenpòt kesyon oswa sijesyon, kontakte nou kounye a pa imèl nan belmontlakecivic@gmail.com, voye tèks oswa rele nou nan 631-572-8838, oswa voye nou pa lapòs nan PO Box 2033 North Babylon, NY 11703. Vin yon manm sivik jodi a nan https://www.belmontlakecivic.org/membership.

 

Priye pou yon sezon ranpli nan lapriyè, bay, ak renouvèlman.

 

Bondye beni,

 

Travis Steward

Prezidan

Asosyasyon sivik Belmont Lake, Inc.

 

bottom of page